Welkom , login of registreer
   
 

Download algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 
1. Algemeen
 
Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle door Tolsma Sierbestrating gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Tolsma Sierbestrating gedane aanbiedingen, leveringen en diensten, zulks met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij/derden.
 
2. Eigendomsovergang en risico
 
 1. Behoudens het lid 2 en verder gestelde gaat de eigendom van, en het risico voor beschadigingen of tenietgaan van de goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij de levering. In geval de goederen getransporteerd is het risico van transport, geheel of gedeeltelijk te niet gaan, voor de koper. Het transport vangt aan op het moment dat de goederen het terrein van Tolsma Sierbestrating verlaten.
 2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid is gesteld, behoudt Tolsma Sierbestrating zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens Tolsma Sierbestrating voldaan heeft.
 3. Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald mag de koper het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand.
 4. Bij verlies, diefstal, inbeslagneming ed. van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen binnen 24 uren na de ontdekking daarvan aan Tolsma Sierbestrating te melden.
 5. Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel  bepaalde verbeurt de koper dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.
 6. Lid 3 blijft buiten toepassing indien de wederpartij een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.
 
3. Levering
 
 1.  De levering van de goederen door Tolsma Sierbestrating vindt plaats op het adres van de koper op de tussen beide partijen overeengekomen dag  als vermeld op de factuur, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen.
 2. Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk , dan kan Tolsma Sierbestrating na telefonisch of schriftelijk bericht het tijdstip van levering eenzijdig wijzigen, zonder dat hierdoor voor de koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat.
 3. De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan aan de koper.
 4. Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengt tot dat moment waarop Tolsma Sierbestrating redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering. Als overmacht zal in ieder geval hebben te gelden natuurgeweld, vorst en staking.
 5. Indien gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper is Tolsma Sierbestrating bevoegd de levering van de goederen uit te stellen totdat de koper zekerheid van betaling heeft verschaft.
 
4. Ontvangst en reclames
 
 1. De koper verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehoren te hebben ontvangen en dit bij levering te hebben gecontroleerd.
 2. Reclames dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 8 dagen na levering. Na afloop van deze termijn wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.
 3. Indien de koper de geleverde goederen heeft verwerkt,bewerkt of anderszins heeft gebruikt is het recht te reclameren vervallen, ook binnen de in lid 2 genoemde termijn. Ook in dat geval wordt de koper geachte de goederen onvoorwaardelijk aanvaard te hebben.
 4. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na de voorafgaande toestemming van Tolsma Sierbestrating en franco verzending.
 
5. Aanbiedingen
 
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld. Tolsma Sierbestrating is slechts door een aanbieding gebonden indien zij binnen de aanbiedingstermijn schriftelijk bericht van aanvaarding ontvangen heeft, waarmee de overeenkomst tot stand komt.
 

6. Prijzen en betaling

 
 1. Indien de kostprijs van de door Tolsma Sierbestrating verkochte producten een verhoging mocht ondergaan op grond van ondermeer veranderde invoerprijzen,prijswijzigingen, een wijziging in de lasten, wijzigingen in de heffingen en/of andere rechten of plichten is Tolsma Sierbestrating gerechtigd de prijzen aan te passen, ook in geval de order reeds bevestigd is. Tolsma Sierbestrating zal hiervan de koper schriftelijk mededeling doen.
 2. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze termijn is een fatale termijn als bedoeld in artikel 6:83 B.W.
 3. Indien de koper niet binnen de in lid 2 genoemde termijn betaald wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Vanaf de datum waarop de koper in verzuim is zal automatisch een rente verschuldigd zijn over de koopprijs van 1,5% per maand.
 4. Indien Tolsma Sierbestrating tot buitengerechtelijke invordering overgaat is de koper een vergoeding voor de incassokosten verschuldigd overeenkomstig het Incassotarief van de  Nederlandse orde van Advocaten.
 5. Betalingen kunnen niet worden opgeschort, ook niet indien de koper meent enig recht van reclame te hebben.
 

7. Ontbinding

 
 1. In geval van niet of niet tijdige betaling, of indien de koper niet voldoet aan enige andere met Tolsma Sierbestrating gesloten overeenkomst, heeft Tolsma Sierbestrating het recht om uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten en alle verdere overeenkomsten tussen partijen, ook indien deze niet of slechts ten dele zijn uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, althans ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht Tolsma Sierbestrating tot vordering van vergoeding van de schade, gederfde winst en interest.
 2. Het bepaalde in lid 1 is ook van toepassing in geval van faillissement van de koper, diens surseance van betaling, aanbieding van een regeling aan crediteuren, beslaglegging op het bedrijfsvermogen of een gedeelte daarvan, liquidatie of overname van het bedrijf van de koper, wijziging van de rechtsvorm en wanneer er omstandigheden als in dit lid bedoeld bij het afsluiten van de koop overeenkomst zijn geweest, zonder dat Tolsma Sierbestrating door de koper op de hoogte is gesteld.
 3. Indien Tolsma Sierbestrating besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het reeds geleverde is direct en geheel opeisbaar.
 

8. Aansprakelijkheid

 
 1. Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met Tolsma Sierbestrating gesloten overeenkomst jegens de koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In het bijzonder aanvaardt Tolsma Sierbestrating geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar verstrekte afbeeldingen, catalogi en tekeningen. Hetzelfde geldt voor de door Tolsma Sierbestrating technische gegevens, maten en gewichten.
 

9. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 
Tolsma Sierbestrating is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook. Indien deze voorwaarden gewijzigd worden zullen de nieuwe voorwaarden op de overeenkomst, aanbieding, levering of dienst van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat die overeenkomst, aanbieding, dienst of levering schriftelijk door Tolsma Sierbestrating is bevestigd, tenzij anders is overeengekomen.
 
10. Geschillen
 
Alle, door Tolsma Sierbestrating als zodanig beschouwde, geschillen welke voortvloeien uit door haar gesloten overeenkomsten ter zake van verkochte en/of geleverde goederen/diensten, worden in eerste aanleg uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de Kantonrechter dan wel de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden. Bij uitsluiting is Nederlands Recht van toepassing.
 

 
 

 
  BEDRIJFSINFORMATIE
 
  V.O.F. Tolsma Sierbestrating
Bitgumerdijk 32
9041 CE BERLIKUM
T 0518 460878

E info@tolsmasierbestrating.nl   
Contact opnemen
 
 
 


VEILIG BETALEN